Op 29 November 2013 sal ‘n wysiging tot die Konvensie op Internasionale Handel in Bedreigde Spesies van Wilde Fauna en Flora (CITES) van krag word en streeks ekonomiese integrasie organisasies toelaat om tot die Konvensie toe te tree. Die wysiging, wat as die ‘Gaberone Wysiging’ bekendstaan was in Gaborone, Botswana aanvaar op 30 April 1983.

Die Gaborone wysiging omskryf streeks ekonomiese integrasie organisasies (SEIO) as ‘organisasies gestig deur onafhanklike state met die bevoegdheid om ten opsigte van aangeleenthede wat na hulle verwys is deur hul Lidland en wat deur die Konvensie gedek word, internasionale ooreenkomste te onderhandel, te sluit en te implementeer. Huidiglik is die enigste SEIO met hierdie bevoegdheid ten opsigte van CITES aangeleenthede, die Europese Unie.