Johan Svalby, regsadviseur van die Federasie van Jag- en Bewaringsverenigings in die EU (FACE), het onlangs in die Africa Indaba duidelikheid oor seekoei invoere in die EU vanaf Mosambiek verskaf. Hy skryf: ‘Dis so dat die EU seekoeie (Hippopotamus amphibious) vanuit Mosambiek in die mees onlangse ‘Opskortingsregulasie’ opgeneem het. Maar, aangesien die spesie in Aanhansel B tot die Raadsregulasie (EC) No 338/97 gelys word, is dit steeds moontlik vir jagters wat normaalweg in die EU woonagtig is om trofeë in die Unie in te voer vir nie-handelsdoeleindes kragtens die persoonlike en huishoudelike goedere toegewing, onderhewig daaraan dat ’n uitvoerpermit aan EU Doeane getoon kan word.

Die invoer van Aanhangsel B goedere (soos van ‘n Hippopotamus amphibious) word normaalweg deur Artikel 4, paragraaf 2 van Raadsregulasie (EC) No 338/97 beheer. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20121215:EN:PDF. Beide uit- en invoerpermitte word vereis. In die geval van opskorting van ‘n Aanhangsel B spesie kragtens Artikel 4, paragraaf 6 (bv deur lysting in die opskortingsregulasie), kan ‘n invoerpermit nie vanaf die beheerliggaam van die bestemde Lidstaat bekom word nie en kan ‘n invoer dus nie wettig geskied nie.
Maar, kragtens Artikel 7, paragraaf 3 (Persoonlike en Huishoudlike Goedere) sal die bepalings van Artikel 4 (soos bovermeld) nie van toepassing wees op dooie diere, dele of verkrygings van spesies wat in Aanhangsels A tot D gelys word nie, aangesien dit persoonlike en huishoudelike goedere is wat in die Unie ingebring word.

Artikel 57 paragraaf 3 van die regulasie bepaal dat die eerste bekendstelling in die Unie van persoonlike en huishoudelike goedere, insluitende jagtrofeë, deur ‘n persoon wat normaalweg in die Unie woonagtig is en wat elemente bevat van spesies wat in Aanhangsel B van regulasie (EC) No 338/97 gelys word, vrygestel is van voorlegging van ‘n invoerpermit aan Doeane indien die oorpsronklike (her-)uitvoerpermit en ‘n kopie daarvan verskaf word.

Opsommend verhoed dit nie jagters wat normaalweg in die EU woonagtig is om trofeë vir nie-handelsdoeleindes in te voer kragtens die persoonlike en huishoudelike goedere toegewing nie, mits die uitvoerpermit aan Doeane verskaf kan word.

Navrae kan gerig word aan: johan.svalby@face.eu / www.face.eu.